KHÓA HỌC NÂNG CAO THEO CHỦ ĐỀ VI

Minitab Statistical Software có khả năng trực quan hóa, phân tích và khai thác sức mạnh của dữ liệu để giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp của bạn gặp phải, từ mọi nơi trên đám mây.

Các buổi đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về phần mềm Minitab.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại khóa học sắp tới để tìm hiểu cách tận dụng tối đa sức mạnh của Minitab.

Thông tin khóa học như sau:

RA QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG MÔ PHỎNG MONTE CARLO (DECISION MAKING USING MONTE CARLO SIMULATION)

NỘI DUNG   

Thông qua khóa học này, bạn sẽ học các khái niệm cơ bản về rủi ro và mô phỏng, kiến thức thống kê cần thiết để phân tích rủi ro, cách thiết lập mô hình mô phỏng Monte Carlo và cách diễn giải kết quả mô phỏng để thiết lập các phương án ra quyết định khác nhau. Tìm hiểu các phương pháp ra quyết định khoa học, thực tế và phức tạp hơn bằng cách nâng cấp lên mô hình mô phỏng để phân tích định lượng trong Excel.                 

CHỦ ĐỀ        

  • Khái niệm mô phỏng
  • Thống kê rủi ro: thống kê mô tả và phân phối xác suất
  • Mô hình mô phỏng: định nghĩa biến, phân phối xác suất, tương quan giữa các nhân tố rủi ro, thực hành mô phỏng
  • Sử dụng kết quả mô phỏng: giải thích kết quả và viết báo cáo, thực hành công cụ phân tích, thực hành mô hình hóa
  • Tối ưu hóa và dự đoán: Dự đoán chuỗi thời gian, Thực hành công cụ thần kinh               

LỊCH TRÌNH

NGÀYĐỀ MỤCNỘI DUNG
NGÀY 1Khái niệm mô phỏngKhái niệm rủi ro
Khái niệm mô phỏng Monte Carlo
Tìm hiểu về phương pháp mô phỏng dựa trên Excel
Thống kê rủi roKhái niệm thống kê mô tả và phân phối xác suất
Mô hình mô phỏngThực hành định nghĩa biến cho mô hình mô phỏng
Thực hành khớp phân phối xác suất sử dụng dữ liệu
Xác định mối tương quan giữa các yếu tố rủi ro
Thực hành chạy mô phỏng và xuất kết quả
NGÀY 2Kết quả mô phỏng sử dụngDiễn giải kết quả mô phỏng và thực hành viết báo cáo
Các công cụ phân tích thực hành để trợ giúp mô phỏng
Thực hành mô hình hóa rủi ro
Tối ưu hóaKhái niệm tối ưu hóa và định nghĩa mô hình xem xét sự không chắc chắn
Thực hành dẫn xuất giải pháp tối ưu bằng công cụ phân tích tối ưu hóa
Thực hành mô hình tối ưu hóa xem xét sự không chắc chắn
Sự dự đoánThực hành dự đoán chuỗi thời gian
Thực hành dự đoán bằng các công cụ thần kinh

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây