Hệ thống sản xuất tinh gọn (LEAN Manufacturing)

Giới thiệu

Sản xuất tinh gọn (LEAN Manufacturing) là một phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh. Khóa học Hệ thống sản xuất tinh gọn (LEAN Manufacturing) được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng phương pháp này vào thực tiễn doanh nghiệp.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

  • Hiểu được các nguyên tắc và phương pháp của sản xuất tinh gọn
  • Áp dụng sản xuất tinh gọn vào thực tiễn doanh nghiệp
  • Tăng cường hiệu quả sản xuất, giảm thiểu lãng phí

Đối tượng tham gia

  • Lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý sản xuất, nhân viên sản xuất

Hình thức đào tạo

Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Học viên được cấp chứng chỉ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nội bộ.

Để đăng ký khóa học, vui lòng:

Nội dung khóa học

Khóa học bao gồm các nội dung sau:

  • Giới thiệu về sản xuất tinh gọn
  • Các nguyên tắc của sản xuất tinh gọn
  • Các phương pháp của sản xuất tinh gọn
  • Áp dụng sản xuất tinh gọn vào thực tiễn
  • Thực hành sản xuất tinh gọn

Kết luận

Khóa học Hệ thống sản xuất tinh gọn (LEAN Manufacturing) là một cơ hội tuyệt vời để học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng về sản xuất tinh gọn, từ đó giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả sản xuất, giảm thiểu lãng phí.