Minitab TutorialbThursday

Tài liệu ứng dụng Minitab trong phân tích dược phẩm: “Practical Statistics for Pharmaceutical Analysis With Minitab Applications”

“Practical Statistics for Pharmaceutical Analysis With Minitab Applications” (tạm dịch: Thống kê thực tiễn trong phân tích dược phẩm với các ứng dụng Minitab) là cuốn sách cần thiết cho những ai quan tâm đến thống kê trong phân tích dược phẩm.

Xem thêm
Bình luận