Cải thiện quy trình sản xuất – Minitab Essentials – Factorial Designs – Châu Á Thái Bình Dương

Cải thiện quy trình sản xuất – Minitab Essentials – Factorial Designs – Châu Á Thái Bình Dương. Buổi training Cung cấp phổ biến nhất của chúng tôi cho sản xuất, theo dõi này cung cấp nền tảng để phân tích và cải tiến hiệu quả các sản phẩm và quy trình. Tiếp xúc với nhiều loại công cụ đồ họa và thống kê để đánh giá xem kết quả có đúng mục tiêu hay không, khám phá mối quan hệ giữa các biến số và giảm thiểu khuyết tật bằng cách sử dụng các ví dụ với số liệu như đường kính, áp suất và độ cứng. Lớp học này được dạy bằng tiếng Anh.

Xem thêm
Bình luận